0
Main Menu
0

Surgical / Goitre

Goitre...

SS : 3101

Short Detail :
Schoemaker Goitre Scissors cvd 15cm

Goitre...

SS : 3102

Short Detail :
Kocher Goitre (Thyroid) Dissector 15cm

Goitre...

SS : 3103

Short Detail :
Kocher Goitre Directors-Enucleator 16cm

Goitre...

SS : 3104

Short Detail :
Kocher Goitre (Thyroid) Dissector w.hole 15cm  

Goitre...

SS : 3105

Short Detail :
Kocher Goitre Directors-Enucleator w/eye 16cm

Goitre...

SS : 3106

Short Detail :
Kocher Enucleator narrow 18cm

Goitre...

SS : 3107

Short Detail :
Hofmeister Director deep groove cvd 21cm

Goitre...

SS : 3108

Short Detail :
Lahey Goitre Seizing Fcps 3x3T, 15cm

Goitre...

SS : 3109

Short Detail :
Lahey Goitre Seizing Fcps 20cm

Goitre...

SS : 3110

Short Detail :
Mastin Muscular Fcps left 17cm